شرکت تولید و توسعه نرم افزار

پایشـگران مدیـریـت طـرح

ارائه بیزینس و راهکار در زمینه بیمه گری و سایر نرم افزارهای سازمانی و تجاری

طرح گندم بیمه آسیا

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث یرای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد .

ثبت بیمه نامه و صدور آن

ثبت پرسشنامه

خدمات قابل ارائه ما

بیمه ایران

 • حوادث
 • مهندسی
 • عمر
 • انرژی
 • مسئولیت
 • کشتی
 • هواپیما

بیمه آسیا

 • بیمه عمر گندم
 • صدور بیمه نامه
 • پرداخت حق بیمه
 • سوابق پزشکی بیمه شده
 • سوابق بیمه ای بیمه شده
 • ابطال بیمه نامه
 • استعلام نرخ بیمه نامه

DMS

 • آرشیو مستندات
 • دانلود
 • آپلود
 • تاریخچه
 • امکان تهیه نسخه پشتیبان
 • قابلیت نسخه گداری